Download Visual Studio 2005 Full + Hu?ng D?n C*i D?t

POSTED ON THÁNG 7 30, 2017 BY TAIGAMECOCRACK | NO COMMENTS


Tuy l* phiên b?n khá cu nhung nó l?i khá c?n d?i v?i nh?ng b?n mu?n s? d?ng VS d? nâng cao hi?u su?t l?p trình nhung máy l?i có c?u hình không d? cao d? c*i b?n m?i hon.
Microsoft Visual Studio 2005 giúp don gi?n hóa m?i công vi?c, h? tr? l?p trình viên thi?t k?, code, th? nghi?m v* tri?n khai ?ng d?ng trên nhi?u n?n t?ng khác nhau.
Visual Studio 2005 ra d?i v?i nhi?u t*nh nang thi?t k? v* ch?nh s?a tr?c quan, v* l* công c? phân t*ch code, ki?m tra v* s?a l?i giúp l?p trình viên ti?t ki?m du?c th?i gian trong khi t?o ?ng d?ng v* g? l?i.

T*nh nang ch*nh:
 • T?i White Paper
 • G? l?i v* ch?n doán
 • Công c? ki?m tra
 • Phát tri?n co s? d? li?u
 • Môi tru?ng phát tri?n t*ch h?p
 • H? tr? n?n t?ng phát tri?n
 • H? tr? ALM
 • Team Foundation Server

Yêu c?u h? th?ng:
 • B? vi x? lý 1.6GHz ho?c cao hon.
 • RAM: 1 GB (32 Bit) ho?c 2 GB (64 Bit) (thêm 512 MB n?u ch?y trong máy ?o).
 • ? c?ng tr?ng: 3GB.
 • Card video tuong th*ch v?i DirectX 9.
 • D? phân gi?i m*n hình: 1024 x 768.

------------------------------ Download Visual Studio 2005 Full --------------------------------

-------------------------- Hu?ng D?n C*i D?t --------------------------
Sau khi t?i File c*i d?t v? các b?n dùng Wirar gi?i nén r?i v*o thu m?c Visual-Studio-2005\vs tìm d?n file setup v* click dúp chu?t v*o dó

Giao di?n c*i d?t hi?n lên b?n nh?n v*o Install Visual Studio 2005

Ch? quá trình gi?i nén di?n ra

B?n n*y dã du?c Add key s?n nên b?n ch? c?n di?n tên v* nh?n Next

Gi? nguyên m?c d?nh, ch?n ? dia mu?n c*i sau dó nh?n Install

Ch? quá trình c*i d?t di?n ra

Có thông báo thì b?n c? nh?n Run the program ... nhu trên

Nh?n Finish d? k?t thúc quá trình c*i d?t

Kh?i d?ng chuong trình lên, ch?n ngôn ng? m* b?n s? s? d?ng d? l?p trình v* nh?n Start Visual Studio

Ch? quá trình thi?t l?p di?n ra trong *t phút

Công vi?c còn l?i l* c?a b?n dó, m?t s? ch?c nang khác b?n t? tìm hi?u ho?c nh? giáo viên ch? d?n nhé !