Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 Version Final - Some Soft Support {MBR & UEFI}

POSTED ON THÁNG 8 06, 2017 BY TAIGAMECOCRACK |
NO COMMENTSwindows 8.1 nhung vì mình chua có th?i gian v* không có h?ng thú nhi?u v?i windows 8.1 nên không m?n m* l?m. Nhân d?p du?c ngh? h?c kì v* t?t duong l?ch mình dã tranh th? th?i gian t?o b?n ghost windows 8.1 n*y ti?p t?c chia s? v?i m?i ngu?i v? ghost windows v* có l? b?n ghost windows 8.1 n*y s? l* b?n ghost cu?i cùng v? windows 8.1!


Du?c l*m t? windows 8.1 professional with Update 3 nguyên g?c t? MS. T?i uu, phân m?nh, tinh ch?nh v?a ph?i d? ho?t d?ng t?t v* không b? l?i. Khi c*i d?t windows s? auto active. N?u chua active hãy truy c?p C:\Extra mình có d? tool active trong dó ! B?n ghost ch? c*i d?t Office 2013 v* các soft co b?n. N?u c?n thêm các b?n dùng b? software silent c?a mình t?i dây V?n nhu quen thu?c b?n ghost không cá nhân hóa b?t kì 1 th*nh ph?n n*o.


DOWNLOAD
4Share.vn
http://4share.vn/d/2d191b151b1d181a
Fshare.vn
https://www.fshare.vn/folder/SWYSTGHVM6S5
MD5
x86- E4AB6530 - CC86461C - B4670088 - 581E480C
x64- C458DA15 - 36A9FCF9 - 47C855B6 - CB215200
UEFI- 5B1C3A2B - E1611C6B - 0FA6AE93 - BAE622A9
  • Download v? hãy check md5 ki tru?c khi ghost tránh tình tr?ng l?i trong quá trình ghost.
  • B?n ghost n*y ch? dùng driver c?a windows nên ai thi?u dùng các b? driver offline hay online d? c*i d?t d?y d?.
  • Trong quá trình dùng thu?ng xuyên d?n rác, ch?ng phân m?nh,. d? máy luôn ? tr?ng thái t?t nh?t.
  • N?u b? l?i c? quay clip ho?c ch?p ?nh post lên dây s? có ngu?i gi?i quy?t cho nhé.

Ngu?n: lehaitblogT? khóa tìm ki?m:
b?n ghost win 8 1 pro 64bit, ghost win 8, ghost win 8 1 pro 64bit, ghost win 8 64 bit,