PDA

View Full Version : Download ManyCam Interprise 5.0.5: T?o hi?u ?ng cho webcamhiephungca2
07-09-2016, 07:04 PM
ManyCam l* chuong trình qu?n lý d?ng th?i t?t c? các ?ng d?ng webcam trên máy t*nh ngu?i dùng. Ph?n m?m t? d?ng ch?y kèm khi ?ng d?ng trò chuy?n du?c kh?i d?ng v* th?c hi?n tái t?o t*n hi?u máy ?nh. Nh? dó, ngu?i s? d?ng có th? d? d*ng hi?u ch?nh, tùy ch?n v* c*i d?t nhi?u hình ?nh video cùng lúc.

Các t*nh nang ch*nh c?a ManyCam:

- Qu?n lý webcam v?i nhi?u video d?ng th?i.
- Thanh công c? di?u ch?nh.
- B? sung danh sách nh?c, van b?n, v? trên video, ch?p ?nh m*n hình.
- Hi?u ?ng âm thanh, hình ?nh, n?n.
- Di?u ch?nh cân b?ng m*u s?c.
- H? tr? t?t thi?t b? ngu?n.

Hu?ng d?n c*i d?t:

1. B?n t?i file v?, gi?i nén v* ch?y file ManyCam_v5.0.5.exe trong thu m?c setup lên, nh?n next cho d?n khi quá trình c*i d?t hòan t?t.
2. Sau khi c*i d?t xong, chuong trình s? t? d?ng b?t lên. Lúc n*y ch? l* phiên b?n Free (Nh?p thanh ngang bên trái-->about d? xem)http://data.sinhvienit.net/2014/T01/img/SinhVienIT.Net---cam2.jpg3. T?t ho*n to*n chuong trình c?a manycam, k? c? trên khay h? th?ng.


http://data.sinhvienit.net/2014/T01/img/SinhVienIT.Net---capture-244.png


4. B?n m? folder crack v?a gi?i nén ? bu?c 1, copy file version.dll v*o thu m?c dã c*i d?t ManyCam (thu?ng trong ? dia C)http://data.sinhvienit.net/2014/T01/img/SinhVienIT.Net---capture-245.png5.Sau dó m? l?i chuong trình ManyCam v* ki?m tra nha (nh?n 3 thanh ngang bên trái --> ch?n about)
6. Chúc các b?n th*nh công

Link download:

Tenlua: Free URL shorten service - ouo.press (http://ouo.io/cEpLNC)
Fshare: Free URL shorten service - ouo.press (http://ouo.io/y4N6T8)
Drive: Earn money on short links. Make short links and earn the biggest money - ouo.io (http://ouo.io/sd5B0J)