PDA

View Full Version : L*m th? n*o d? chép ?nh/video/t?p tin t? máy t*nh v*o BlueStacks?hiephungca2
07-16-2016, 01:16 AM
Ch?p ?nh m*n hình & upload tr?c ti?p lên internet v?i ph?n m?m Lightshot. Ngo*i ra, b?n còn có th? ch?nh s?a ?nh ngay khi ch?p v* nhi?u tùy ch?n khác n?a.

Lightshot l* m?t ph?n m?m giúp ch?p ?nh m*n hình máy t*nh nhanh v* upload lên internet ho?c chia s? ngay lên các m?ng xã h?i quen thu?c nhu Facebook, Google+ ch? v?i 1 click chu?t. Ph?n m?mr?t hay cho các b?n thu?ng xuyên ch?p ?nh m*n hình máy t*nh & chia s?.Hu?ng d?n s? d?ng ph?n m?m ph?n m?m Lightshot ch?p ?nh m*n hình, ch?nh s?a, upload lên internet

Bu?c 1: Download ph?n m?m Lightshot v? máy t*nh, Lightshot h? tr? c? Windows v* Mac.
Download Lightshot cho Windows (http://ouo.io/P0IvHR) -- Download Lightshot cho MAC (http://ouo.io/3yXrP)


Bu?c 2: C*i d?t ph?n m?m Lightshot, nh? ch?n ngôn ng? ti?ng Vi?t khi c*i d?t cho ti?n s? d?ng (b?n cung có th? d? d*ng chuy?n sang giao di?n ti?ng Vi?t trong ph?n Options sau khi c*i d?t).

Bu?c 3: Sau khi c*i d?t xong, b?n ch?y ph?n m?m Lightshot.

Bu?c 4: Nh?n ti?p v*o bi?u tu?ng Lightshot trên thanh taskbar d? ch?p ?nh m*n hình, ho?c nh?n ph*m t?t nhanh (m?c d?nh):
Prnt Scrn: Ch?p vùng tùy ch?n. Shift + Prnt Scrn: Ch?p to*n b? m*n hình.
V?i tùy ch?n Ch?p ?nh to*n b? m*n hình b?n không th? ch?nh s?a ngay, ch?nh s?a sau v?i ph?n m?m ch?nh s?a ?nh trên máy t*nh c?a b?n.

V?i tùy ch?n Ch?p vùng tùy ch?n b?n có th? ch?nh s?a ?nh, upload tr?c ti?p ?nh sau khi ch?p lên prntscr.com (prntscr l* m?t trong nh?ng trang web luu tr? & chia s? ?nh h*ng d?u th? gi?i).

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2016/06/chup-anh-man-hinh-tai-len-internet-voi-lightshot-4.png

Bu?c 5: Sau khi nh?n chu?t v*o bi?u tu?ng ph?n m?m Lightshot trên thanh taskbar ho?c nh?n ph*m Prnt Scrn, b?n nh?n chu?t trái, gi? v* kéo d? ch?n vùng mu?n ch?p.

Sau khi th? chu?t ra, s? xu?t hi?n các công c? ch?nh s?a ?nh bên trái, v* tùy ch?n t?i ?nh lên prntscr, chia s? ?nh lên các m?ng xã h?i, luu. bên du?i vùng ch?n.

? dây mình mu?n t?i ?nh lên internet r?i l?y link chia s?, mình s? nh?n v*o nút T?i lên prntscr d?u tiên bên tay trái (bên du?i vùng ch?n).

http://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2016/06/chup-anh-man-hinh-tai-len-internet-voi-lightshot-5.png

Bu?c 6: B?t d?u quá trình t?i ?nh lên prntscr. Quá trình n*y ph? thu?c khá nhi?u v*o t?c d? m?ng c?a b?n.

Bu?c 7: Sau khi t?i ?nh lên th*nh công, b?n s? th?y du?ng d?n c?a ?nh v?i 2 tùy ch?n Open (m? ?nh trên prntscr) v* Copy (sao chép du?ng d?n c?a ?nh).

V* dây l* ?nh c?a b?n v?a t?i lên prntscr.

M?t s? tùy ch?n hay ho c?a ph?n m?m Lightshot

Dang nh?p v?i t*i kho?n prntscr (dang ký siêu nhanh b?ng t*i kho?n Facebook ho?c Google ? dây (http://ouo.io/Y0EhKN)) d? qu?n lý ?nh thu?n ti?n hon.

Nh?n chu?t ph?i lên ph?n m?m Lightshot ch?n Tùy ch?n. d? m? c*i d?t.

Trong tab Thông thu?ng , b?n có th? thay d?i ngôn ng?, thi?t l?p các tùy ch?n nhu T? d?ng sao chép du?ng d?n khi t?i lên, Bao g?m con tr? chu?t v*o ?nh ch?p m*n hình.

Trong tab Ph*m t?t b?n có th? thi?t l?p các ph*m t?t ch?p ?nh m*n hình nhanh m* không c?n ph?i dùng d?n chu?t.

Trong tab D?nh d?ng b?n có th? ch?n d?nh d?ng v* ch?t lu?ng ?nh ch?p m*n hình.

Chúc các b?n th*nh công!!!