PDA

View Full Version : Cu?i Lên V? Oi - 20g00 h*ng ng*y trên Youtube Hplushplusvn1
05-23-2017, 05:23 AM
http://www.mediafire.com/convkey/c41a/qubj0c62i9pprv14g.jpg (http://www.mediafire.com/view/qubj0c62i9pprv1/67.jpg)
Cu?i Lên V? Oi - 20g00 h*ng ng*y trên Youtube Hplus
?Dang Ký HPLUS D? Xem Thêm Các Phim Hay Nh?t: https://goo.gl/Ez777s
?Phim Tình C?m Vi?t Nam Hay & C?m D?ng: https://goo.gl/NX456M
?Fanpage HTVplus: www.facebook.com/hplusvn
?Fanpage HPlus: www.facebook.com/hplusofficial
?Website: Xem Tivi Online, Xem Phim, TV Show, Video Clip| HPLUS (http://www.hplus.com.vn)
"Cu?i Lên V? Oi" l* b? phim sitcom k? l?i nh?ng tình hu?ng h*i hu?c x?y ra h*ng ng*y c?a hai gia dình d?i di?n nhau trong m?t con h?m nh? c?a S*i Gòn. M?t nh* có hai con trai trong khi nh* d?i di?n ch? có hai con gái, s? "thi?u h?t" ? nh* n*y l?i l* s? "du d?" c?a nh* kia, k?t h?p v?i s? th*ch k? qu?c c?a hai ông ch? nh* nên t?o ra nhi?u tình hu?ng h*i hu?c.
B? phim v?i s? xu?t hi?n tr? trung c?a d*n hot girl, hot boy Lý Bình, H? Anh, Tang Hu?nh Nhu, Âu Th*nh Cát, Hu?nh Dông, Ái Châu, Ki?u Linh, Mai Son, H?nh Thúy, Ng?c Tu?ng, Thanh Duy, ..