Sony Vegas Pro Full - Ph?n M?m L*m Phim C?c M?nh

POSTED ON THÁNG 7 30, 2017 BY TAIGAMECOCRACK | NO COMMENTS


Sony Vegas Pro l* ph?n m?m l*m phim c?c k? m?nh m? c?a hãng Sony. Ph?n m?m n*y ch?c có th? ch? d?ng sau Adobe AfterEffect. N?u b?n tìm hi?u sâu thì không gì l* không th? trong Sony Vegas Pro 13
L* m?t ph?n m?m l*m phim c?c m?nh du?c phát tri?n b?i hãng Sony, cho phép biên t?p video m?t cách chuyên nghi?p nh?t v?i nhi?u t*nh nang cao c?p. Có th? x? lý các video có d? d*i l?n, t?c d? render khá nhanh. H? tr? video có d? phân gi?i lên d?n 4K trong 2D ho?c 3D v?i giao di?n ngu?i dùng thân thi?n. D? su d?ng ph?n m?m tru?c tiên b?n t?i b? ph?n m?m + crack v? gi?i nén v* l*m theo hu?ng d?n.
Luu ý: Sony Vegas Pro 13 ch? d*nh cho máy h? di?u h*nh 64 Bit
Yêu c?u h? th?ng:
  • OS:Windows ® 7, 8, ho?c 8.1 (64-bit)
  • CPU: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64
  • HDD: 1 GB ? dia tr?ng d? c*i d?t chuong trình
  • RAM: 4 GB RAM
  • Card âm thanh - tuong th*ch v?i Windows

H? tr? d?nh d?ng t?p tin:
M?: AA3, AAF, AIF, ASF, AU, AVC, AVCHD, AVI, BMP, BWF, CDA, DIG, DLX, DPX, DV, EXR, FLAC, GIF, H.264, HDP, IVC, JPEG, M2T, M2TS, MVC, MOV, Sony MXF (XDCAM v* HDCAM SR), MP3, MP4, M4A, MPEG-1 v* MPEG-2 video, MPO, OGG, OMA, Panasonic MXF (DVCPRO, AVC-Intra) PCA, PNG, PSD, QT, R3D, SFA, SND, TIFF, TGA, VOX, W64, WAV, WDP, WMA, WMV.
Luu tr?: AA3, AC3, AIF, ATRAC, AVC, AVCHD, AVI, DPX, EXR, FLAC, H.264, HDP, MOV, MP3, MPEG-1 v* MPEG-2 video, MP4, M2T, Sony MXF (XDCAM v* HDCAM SR), MVC, OGG, PCA, W64, WAV, WMA, WMV.
------------------------ Download Sony Vegas Pro M?i Nh?t ------------------------
B? c*i 64 Bit + Crack

Crack

------------------------ Hu?ng d?n c*i d?t ------------------------