VSO ConvertXtoVideo Ultimate 2.0.0.24 Multilingual - Ph?n m?m chuy?n d?i video


VSO ConvertXtoVideo Ultimate 2.0.0.24 Multilingual | 71.3 MB


VSO ConvertXtoVideo l* m?t trình chuy?n d?i video t?t c? trong m?t . T?c d? chuy?n d?i ?n tu?ng. Ch?nh s?a, c?t , xoay, k?t h?p v* nhi?u hon n?a, b?n s? nh?n du?c chuy?n d?i video ch?t lu?ng cao !

Chuy?n d?i video sang b?t k? d?nh d?ng:* Chuy?n d?i sang t?t c? các d?nh d?ng t? b?t k? d?nh d?ng video : DVD, Avi, Blu-ray, flv, mp4, dvd, iso ...
* Chuy?n d?i th*nh: DVD, AVI, MKV, iPhone, iPad, iPod, Xbox, PS3, Playstation, Mpeg2, Mpeg4, H264, Xvid, di?n tho?i Android v* máy t*nh b?ng ..
* Nhi?u k?t qu? d?u ra âm thanh có s?n nhu : stereo, da kênh, AC-3, DTS, AAC, MP2
* Ho*n th*nh v?i m?t công c? ch?nh s?a to*n di?n: không c?n b?t k? chuong trình n*o khác!
* Chuy?n d?i mi?n ph* trong các d?nh d?ng MKV, OGG, Remux!Th*ch h?p cho c? ngu?i m?i b?t d?u v* ngu?i dùng có kinh nghi?m:* 1 cú nh?p chu?t: chèn video v* click v*o nút "Convert"
* M*n hình Timeline d? xem t?ng th? rõ r*ng v* d? s? d?ng
* T? d?ng dò tìm các b? phim ch*nh v?i dia Blu-ray
* Bao g?m m?t b?n xem tru?c tr?c ti?p d? l?a ch?n âm thanh v* ph? d?
* C*i d?t tùy bi?n cho ngu?i dùng cao c?p ch? 1 cú nh?p chu?tCh?t lu?ng cao:* K?t qu? ch?t lu?ng ?n tu?ng th?t th*ch nghi v?i các thi?t b? d?u ra
* Ki?m soát d? sáng, d? tuong ph?n v* d? bão hòa cho hình ?nh vu?t tr?i
* B? l?c d? nâng cao hình ?nh B? l?c giúp chuy?n d?i hình ?nh xu?ng t? HD sang SD n?u c?n thi?t
* B? mã hóa H264 trong rip Blu-RayT*nh nang d?c bi?t du?c tu? bi?n k? lu?ng:* Thêm ph? d?: nâng cao vi?c biên t?p v* xem tru?c.
* C?t b?t kì ph?n không mong mu?n c?a video
* K?t n?i các file l?i v?i nhau d? t?o ra m?t file video d?c dáo
* Tùy ch?n các kho?ng cách cu?i cùng audio / video / d?ng b? hóa ph? d?
* Xoay hình ?nh
* Profile Custom: t?o profile riêng c?a b?n v?i các b? codec yêu th*ch, d? phân gi?i v* bitrate c?a b?n v* các t?p tin hi?n có
* Profile Remux cho MKV
* Hi?u ?ng âm thanh
* Giao di?n tùy bi?n, hon 20 m?u thi?t k?Gi?i mã ph?n c?ng + da lõi+ H264:* B? mã hóa t?i uu hóa cho các b? x? lý da lõi giúp chuy?n d?i nhanh hon lên d?n 3 l?n
* Gi?i mã ph?n c?ng DXVA2 : NVIDIA CUDA, Intel v* công ngh? ATI
* S? d?ng mã hóa ph?n c?ng: NVIDIA CUDA
* Quy trình chuy?n d?i d?ng th?i h*ng lo?t.Các t*nh nang:* Trình chuy?n d?i Video t?t c?-trong-1
* T?c d? chuy?n d?i r?t ?n tu?ng
* Ch?nh s?a, c?t , xoay, h?p nh?t v* nhi?u hon n?a
* B?n nh?n du?c Video chuy?n d?i v?i ch?t lu?ng cao!
* V* còn nhi?u hon n?a......Operating System :Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP - 32 & 64 bitLink download:VSO.ConvertXtoVideo.Ultimate.2.0.0.24.rar - 56.6 MB